top of page

Fiskeregler i Frafjordelva

 

Fiskesesongen i Frafjord varer fra 1. juni til 31. august. Fiskedøgnet varer fra midnatt til midnatt påfølgende døgn.
 
Dersom midtsesong-evalueringen tilsier det (15. juli) , kan Frafjord elveeigarlag innføre ytterligere begrensninger i fisket med ett døgns varsel dersom innsiget av laks blir vurdert så lavt at det er fare for at gytebestandsmålet ikke blir nådd.

Ved svært lav vannstand kan deler av elva bli stengt for alt fiske.

Fiskekort
Ved oppsyn skal forevises gyldig fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke deles med en annen fisker.

Unntak fra regel om personlig fiskekort: Ungdom under 16 år kan fiske sammen med ledsager på dennes døgnkort. Kortinnehaver er ansvarlig for fangstrapportering. Samlet døgnkvote på kortet er 2 laks. Merk at personer under 18 år ikke trenger å betale fiskeravgift til staten.

Frafjord elveeigarlag og SRJF vil med mellomrom gjennom sesongen foreta oppsyn.

Desinfeksjon
Desinfeksjon av utstyr er påbudt og skjer på parkeringsplassen ved Engelskhuset. Dette gjelder alle som fisker i Frafjord for første gang eller dersom utstyr/redskap er brukt i et annet vassdrag. Alt utstyr skal desinfiseres inklusive stang/sneller, vadere, ev. båt. 

Utenlandske fiskere skal alltid desinfisere alt utstyr/redskap.

Foreign fishermen shall always disinfect all fishing gear every time visiting Frafjordelva.
 

Kvoter
Det er en døgnkvote på 2 laks pr. døgn/fisker. Når kvoten er nådd, skal fisket opphøre straks. 

Gjenutsatt laks inngår i kvoten. 

På grunn av svak bestand er sjøaure (sjøørret) inntil videre fredet i Ryfylkeelvene, også i Frafjord.

Sikker oppdrettsfisk eller pukkellaks inngår ikke i kvoten. Slik fisk skal straks avlives.

Minstemål og vinterstøing
Det er bare tillatt å avlive laks som er minst 35 cm.

Det er ikke tillatt å fange vinterstøing av laks eller sjøaure.

Ved ev. fangst av slike skal de straks settes ut igjen så uskadd som mulig.

Agn/redskap
Lovlig fiskeredskap er flue, mark, sluk, wobbler og spinner.

 
Det er kun tillatt med ett krokoppheng pr. redskap uten om for wobbler der det tillates 2 krok-oppheng. Levende agn er ikke tillattt. Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken med stor sannsynlighet vil krøkes. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen kan ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Rykkfiske er strengt forbudt.

Fisket skal være bevegelig med maks. 30 minutter på hver plass. Ikke still deg opp rett nedenfor eller ovenfor en annen fisker. Hvis du har fisket på samme plass en stund, og en ny fisker kommer til fiskeplassen, skal fiskeplassen overlates til den nyankomne.

Stang eller håndsnøre skal ikke forlates under fiske.

NB: Catch-and-Release-fiske er ikke tillatt. 

Fangstrapportering/oppgaveplikt ved kjøp av fiskekort på internett
Rapportering av fangst er obligatorisk og skjer fortløpende via internett og seinest 1 døgn etter at fisken er fanget. Dersom fiskeresultatet ble 0 fisk, skal dette også rapporteres. Fiskere som ikke rapporterer fangst, ev. 0-fangst, blir automatisk sperret for videre kjøp av kort.

Fangst av sjøaure, pukkellaks, regnbueaure eller andre fremmede anadrome arter skal også rapporteres.

Fangstrapportering/oppgaveplikt ved kjøp av sesongkort i Kommedal og på Brådland

Rapportering av fangst skal skje 15. juli og ved sesongslutt 31. august. Rapportering gjøres på internett i Elveguiden sin database.

Ved rapportering må det opplyses om vekt på hver fisk fordelt på ukenummer og størrelses-klasse. Bruk dette skjemaet til notering underveis! 0-fangst skal også rapporteres. Manglende rapportering kan føre til at en fiskestrekning blir stengt for fiske året etter. 

Fangst av sjøaure, pukkellaks, regnbueaure eller andre fremmede anadrome arter skal også rapporteres.

NB: Det er grunneier som er ansvarlig for rapporteringen. 

Skjellprøver
Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk. Konvolutter for skjellprøve finner du på parkeringsplasen sammen med desinfeksjonsutstyr. Her kan du også avlevere skjellkonvoluttene som videresendes av oss. 

Parkering, telting etc.
Parkering må skje på merkede plasser eller ved avtale med aktuell grunneier.
Telting skal kun foregå på teltplassen nedenfor Engelskhuset (ved Lakshølen).
Ta alltid med deg alt søppel når du forlater fiskeplassen, rasteplassen eller teltpla
ssen!

Vis respekt for dyr på beite. Lukk grinder og gjerder etter deg.

 

(En kortversjon av fiskereglene finnes på alle fiskekort som blir solgt via Elveguiden).

 

Sist revidert 07.04.2020

bottom of page