Regelverk fiske etter laks og sjøaure

 

Det finnes et stort og omfattende offentlig regelverk knyttet opp mot fiske etter anadrome fiskearter.

De viktgiste bestemmelsene finner du via lenkene nedenfor.

 

Lakse- og innlandsfiskloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=laks

(overordnede bestemmelser, grunnlaget)

 

Forskrift om fiske etter anadrome fiskeslag i vassdrag:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-438?q=laks


Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen - Lovdata   NY 2021!

Forskrift om fredningssoner og nedsenking av garn i sjø, Rogaland

https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2004-04-29-694

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrom laksefisk:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-25-256?q=laks

(se § 1 og 2)

Forskrift åpning for fiske etter anadroms laksefisk:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-736?q=laks

(se § 3)

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-761?q=laks

 

Forskrift om gjennomføring av flertallsvedtak vedrørende organisering og drift av vassdrag etter lov om laksefisk og innlandsfisk § 25:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-05-03-378?q=laks

Rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av verna vassdrag

 

Oppdatert 31.10.2021