top of page

Regelverk fiske etter laks og sjøaure

 

Det finnes et stort og omfattende offentlig regelverk knyttet opp mot fiske etter anadrome fiskearter.

De viktgiste bestemmelsene finner du via lenkene nedenfor.

 

Lakse- og innlandsfiskloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=laks

(overordnede bestemmelser, grunnlaget)

 

Forskrift om fiske etter anadrome fiskeslag i vassdrag:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-438?q=laks


Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen - Lovdata   NY 2021!

Forskrift om fredningssoner og nedsenking av garn i sjø, Rogaland

https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2004-04-29-694

Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrom laksefisk:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-25-256?q=laks

(se § 1 og 2)

Forskrift åpning for fiske etter anadroms laksefisk:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-736?q=laks

(se § 3)

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-761?q=laks

 

Forskrift om gjennomføring av flertallsvedtak vedrørende organisering og drift av vassdrag etter lov om laksefisk og innlandsfisk § 25:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-05-03-378?q=laks

Rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av verna vassdrag

 

Oppdatert 31.10.2021

bottom of page