top of page

Nyhetsarkiv

Bra med gytefisk i år også

16-11-2018

Tirsdag 6. november var det gytefisktelling i Frafjordelva. Resullatet var gledelig - etter årets fiskesesong var mange usikre på om om det ville bli tilstrekkelig oppgang for å sikre rekruttering i årene fremover. 

Og slik gikk det - 

Hovedtall: Totalt registrert 703 laks - av disse 227 svidder, 373 mellomlaks og 103 storlaks. Dette er en tilnærmet normal fordeling og bedre tall enn i 2017 og omtrent som i 2016.  Særlig gledelig er det at innslaget av svidder er betydelig, noe som gir håp om gode fangster i årene som kommer. Av oppdrettsfisk ble notert 2 stk mellomlaks. 

Sjøaure: Her ble registrert tilsammen 135 stk, hvorav 80 < 1 kg, 49 stk  1 - 2 kg, og 6 på  2 - 3 kg. 

Rapporten fra Uni Research Miljø er ikke klar, men noen foreløpige detaljer kan gjengis. 

157 av laksene sto nedenfor Molaugvannet, hvorav 66 i Lakshølen (Storhølen), 12 mellom øvre bru og Berghøl og 3 laks i selve Berghølen.  Ovenfor vannet ble det sett 546 laks, hvorav 88 laks i Øygjagardslonå, Hålandslonå 8 laks, 85 i Neshøl, Fladebrådhøl 41 og Brådlandsfossen 32 laks.

 

Dette betyr at høstbestanden av laks i Frafjord også i år ligger godt over  gytebestandsmålet. Gledelig !

Så får vi heller tåle skrøpelig fangst i sommer - viktigere at gytebestanden i elva er god nok til at vi kan håpe på bedre fiske de neste årene.

Oppsummering av fiskesesongen 2018

02-10-2018

De fleste har vel studert den detaljerte fangsstatistikken på Scanatura. Her kommer en liten oppsummering av årets fangstresultater i Frafjordelva.

 

  • Samlet fangst ble 167 laks på tilsammen 707,9 kg. Av disse ble kun en laks satt ut igjen. 

  • - fordelt på 59 smålaks, 88 mellomlaks og 20 storlaks

  • Gjennomsnittsvekta var på 4,2 kg. Reltativt lite, men skyldes nok et stort innslag av smålaks. 

  • Den største laksen var på 14 kg og ble tatt på wobbler 5. juni i sone 2 (Molaug) av Asbjørn Haaland. 

  • Det er rapportert fisket 22 sjøaurer med en samlet vekt på 23,9 kg. Av disse ble én avlivet.

  • Gjennomsnittsvekt på sjøaure er vel 1 kg, den største var 2,3 kg. 

  • Det er ikke rapportert fangst av pukkellaks eller regnbueaure i år. Heldigvis !

  • Det ble tatt mest fisk i uke 25 og 33, noe som samsvarer med småflommer i disse periodene. 

 

Årets fiske ble heller skralt. Lite nedbør og lite vann i elva - spesielt i juli -  er nok hovedårsaken. Den siste måneden har elva vært stor og stri .... se bildet.

Nå er det ikke så mye annet å gjøre enn å vente på neste sesong. Velkommen tilbake !

.

Gytefisktellinger høsten 2018

10-09-2018

Også denne høsten vil Uni Research Miljø telle gytefisk i Frafjordelva. Dette skjer i løpet av oktober-november, litt avhengig av vannstand i elva. De siste årene har gytebestandsmålet på 239 kg hunnlaks  blitt nådd med svært god margin i hele perioden 2008-2017. Totalbeskatningen i vassdraget har vært lav i samme tidsrom, varierende mellom 20 og 33 % av registrert (talt) gytefisk.

Forholdene i elva denne sommeren har vært helt spesielle. Det er tatt mindre fisk enn på mange år, knapt 700 kg. Spørsmålet nå er om det likevel har gått så mye laks på elva at gytebestandsmålet blir nådd. Vi håper jo det, men svaret får vi ikke før oppunder jul. - Les mer om gytefisktellinger og bestandsmål i denne rapporten. 

I tillegg til gytefisktelling vil det også denne høsten bli foretatt kontrollfiske  etter oppdrettslaks. Dette skjer i regi av Havforskningsinstituttet og utføres av Stavanger- og Rogaland jeger- og fiskeforening. 

.

Fangstresultat pr. 15. juli 2018

24-07-2018

Ved midten av sesongen er det registrert fangst av tilsammen 66 laks (363,3 kg) og 17 sjøaurer i Frafjordelva. På samme tidspunkt i 2017 var resultatet 601 kg laks. Sammenligner vi fangstene ser vi at innslaget av smålaks (svidder) begge år var beskjedent, mens innslaget av storlaks i 2017 var noe større enn i år: 48 % av samlet fangst i 2017 mot 33 % i 2018. Dette ga som resultat at gytebestandsmålet i 2017 ble beregnet til 633 % mot 376 % for inneværende år. 

Ved beregning av gytebestandsmålet er lagt til grunn at det også fanges laks i den andre halvparten av sesongen. I Frafjordelva er kun registrert fangst av to laks i juli. Foreløpig er det ikke regn av betydning i sikte, men i elveeigarlaget har vi likevel tro på flom og laks i elva når augustregnet kommer. 

Grense elv-sjø fastsatt av Gjesdal kommune

20-07-2018

Gjesdal kommune fastsatte 12. juli 2018 grensen mellom elv og sjø i Frafjord. Se bildet. Ved å trykke på bildet får du opp et bedre ortofoto av de fastsatte grensene.  

Grensen (rød strek) viser hvilket areal i sjøen som er definert tilhørende elva og hvor da kun grunneier har fiskerett. Elva er vurdert å ha påvirkning på sjøbunnen omkring 65 m ut i sjøen. 

Indre del av Frafjorden er definert som fredningssone i forskrift av 29. april 2004. Her står det bl.a. at det ikke er tillatt med fiske med stang eller håndsnøre nærmere enn 100 m fra grense elv-sjø på begge sider av elva. I praksis betyr dette at forbudt-sonene på land nå blir noen meter lenger til side for elva enn med tidligere ordning.

 

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvor ytterpunktene for grense elv-sjø går. Dette vil etterhvert bli markert med tydelige, flytenede bøyer festet i sjøbunnen. Dette var også praksis for 30-40 år siden. 

 

Grensemarkeringene for fiske fra land opp mot elvemunningene vil bli justert i samsvar med overstående. 

Midtsesonevaluering

16-07-2018

Foreløbig evaluering av fangsten halvveis i fiskesesongen viser et resultat på omlag 370 % av gytebestandsmålet. Dette er betydelig svakere enn de senere år, men likevel tilfredsstillende på den måten at det ikke blir gjort innskrenkinger i forhold til fisket i elva. 

Men: vi oppfordrer alle fiskere til å vise ansvar for laksestammen ved ikke å fiske i elva før det kommer skikkelig med nedbør og stigende vannstand. 

Straks det foreligger fullstendig rapportering pr. 15. juli vil dette bli publisert og kommentert.

NB: Regnet kommer nok!

Lite vann: Svakt fiske i juni

04-07-2018

Fangstresultatet den første måneden i årets laksefiske ble mellom 350 og 400 kg laks. Dette er betydelig mindre enn i fjor. Årsaken er åpenbar. Slutten av mai og nesten hele juni har vært preget av høytrykk og lite nedbør. Det kom noe regn omkring 20. juni og dette viste straks igjen på fangstene. Dette betyr at det nå går mye laks ute i fjorden og venter på  regn og stigende vannstand. - Og vi venter på laksen !

Største laks så langt ble tatt av Asbjørn Håland på Molaug, en flott fisk på 14 kg. Tilsammen ble det fanget mellom 60 og 70 laks og omkring 20 sjøaurer. 

Se fangststatistikk her

Det ser ut til at godværet fortsetter uten regn i sikte den nærmeste uka i alle fall. Elveeigarlaget må etter hvert vurdere om hele eller deler av elva skal stenges for fiske.

Nå starter laksefisket !

31-05-2018

Om få timer kan du slenge flua ut på strømnakken i håp om skikkelig tilslag. Helst en storlaks selvsagt. Men kanskje det viktigste første fiskedag er å få opp en fisk. Det hjelper både på tålmodighet og humør  - for mange. 

På bilde til venstre ser vi en som var lakseheldig 1. juni i fjor: Arild Gulliksen fra Bryne. Denne laksen veide 10,4 kg og ble tatt i Lakshølen. 

Lykke til med årets fiske !!

Under 16 år og interessert i laksefiske ?

16-05-2018

​Kanskje du er en av de mange som gjerne vil prøve å få en laks på kroken ? Nå koster fiskekortene noen kroner. Men her er en mulighet som kanskje er noe for deg: Dersom du er under 16 år, kan du fiske sammen med ledsager som har kjøpt fiskekort - uten å betale noe som helst. Velkommen !

Les mer om ordningen under menypunktet 'Fiskeregler'.

Fellesmøte mellom elveeigarlagene i Espedal, Dirdal og Frafjord

08-05-2018

Styrene i elveeigarlagene møttes i går på Dirdal for å diskutere fellesspørsmål og utfordringer knyttet til forvaltning av vassdraga. Dette ble noen svært interessante og nyttige timer. Det ble enighet om å møtes til neste år også. 

Hvert av lagene orienterte om aktuelle saker. Videre ble en lang rekke saker  luftet og diskutert, bl.a. utviklingen i laksebestandene i elvene, fangsresultater de siste årene, interne organisasjonsspørsmål og kortsalg. Alle var opptatt av å få til best mulig smitteforebyggende tiltak (desinfeksjon) og å informere fiskerne om betydningen av dette. Et annet spørsmål som ble tatt opp var organisering av oppsyn. Mulighetene for og ønskeligheten av et bedre samarbeid på en del områder ble drøftet. 

Elveeigarlaget med Facebook-side

05-04-2018

Den lukkede gruppa "Laksefiske i Frafjord" er ikke ny. Den ble opprettet av og har vært drevet av kjente laksefolk i Frafjord - John Garvik og Kjell Ravndal - i flere år. Vi håper at denne kanalen fortsatt vil være en arena for hyppige meldinger om fiskelykke, diskusjoner og meningsutveksling som hører fiske- og friluftslivet til. Som før er bilder og video fra dalen og elva alltid velkomne !

Elveeigarlaget ser for seg at denne Facebook gruppa kan bli en viktig informasjonskanal til alle som er interessert i fiske i Frafjord. 

FRAFJORDELVA ENDELIG PÅ NETT !

01-03-2018

 

Fra og med fiskesesongen 2018 kan du kjøpe fiskekort i Frafjordelva på internett. Vi vet at mange har etterlyst en slik ordning, og er glade for at løsningen nå er klar. 

Fiskekortsalget starter søndag 15. april kl. 1000. 

I Frafjord er hele strekningen fra Molaugvatnet og ned til sjøen tilgjengelig for laksefiskere. Du kjøper kort via nettløsningen til Scanatura. Følg lenken nedenfor. Rapportering skjer også på nett.

I mer enn 30 år har Stavanger og Rogaland jeger- og fiskeforening (SRJF) leid fisket i den nedre delen av elva av grunneierne i Frafjord. Fra og med 2018 blir fiskekortsalget administrert av grunneierne selv (Frafjord fellesdrift SA). Men SRJF vil fortsatt være til stede i Frafjord. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom grunneierne og SRJF som betyr at foreningen også i fremtiden vil jobbe aktivt for å styrke lakse- og sjøaure-bestandene i Frafjordelva. 

Denne nettsiden vil bli bygget ut etter hvert. I øyeblikket håper vi de sentrale funksjoner knyttet til fisket i elva er ivaretatt. Hvis ikke, eller hvis du ser noe som burde endres eller justeres, ta kontakt !

Under menypunktet Om Frafjordelva vil vi legge ut forskjellig informasjon om vassdraget, undersøkelser som er gjort, vurderinger i forbindelse med fastsetting av gytebestandsmål, sur-nedbør perioden osv. 

FISKETIDER

21-02-2018

 

Miljødirektoratet fastsatte reguleringsbestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye før sesongen  2016. De samme reglene ble videreført i 2107. Det er grunn til å tro at reguleringsbestemmelsene blir videreført også for 2018. Endelig beslutning om dette er ikke tatt enda, men vil bli kunngjort på nettsiden så snart avgjørelsen foreligger. 

Please reload

bottom of page