top of page

Opplev fiske i

FRAFJORDELVA

Velkommen
Velkommen

Frafjordelva, kanskje den flotteste elva i Rogaland, især for fluefiske. Elva slynger seg nedover den mektige dalen i Frafjord, og byr på et variert fiske.

Frafjordelva ligger innerst i Høgsfjorden, en snau times biltur fra Stavanger. 

 

Lakseførende strekning er på om lag 6 km. For den nedre delen av elva – opp til Molaugvatnet -  kan du kjøpe fiskekort og fiske på begge sider av elva. I den øvre delen er det nå åpnet for fiske på nordsiden av elva, på Molaug og Håland. 

Ta turen til naturperla Frafjord – laksen venter !

Siste nytt

SISTE NYTT

30. august 2023

Innspill til varsel om
revidering av forskrift om fredningssoner og nedsenking av garn i sjø


"I flere år har grunneierne i nedre del av Frafjord, tilhørende Frafjord Fellesdrift, prøvd å få til en merking av fredningsonen mellom sjø/elv. Har vært i kontakt med statsforvalteren og statens naturoppsyn ved flere anledninger i forbindelse med ulovlig fiske innforbi frednings sonen. Det er fortsatt ikke satt opp hverken skilt på land eller blåser i sjøen som merkerer fredningsonen. Det er mange båter som dorger i sjøen foran elva, og når det ikke er merkert eller opplyst om hvor nær elva det er lov å fiske, så er det vanskelig for en båt å bedømme hvor nærme elva den kan holde seg. Tidligere når fredningssonen var 1000 meter fra land (som kun gjaldt anadrome fiske), var det enklere å forholde seg til skiltene som stod ute i fjorden. Men etter at fredningssonen ble flyttet nærmere land og det ble total forbud mot å fiske etter all fisk, så er det vanskeligere å markere hvor denne fredningssonen går. Som tidligere nevnt i flere mailer så kan ikke grunneierne sette opp hverken skilt da dette ikke vil bli respektert. Skilt og/eller blåser må bli utført av staten som har satt regelverket og vet hvordan dette skal gjøres. Siste ubesvarte mailer som ble skrevet til statsforvalteren og statens naturoppsyn ble sendt 01.05.23 og 10.07.23. Her finner man bilder og info om dybde i fjorden hvor fredningssonen er".

For Frafjord elveeigarlag
Nils Kristian Frafjord

Høyringsbrev fra Statsforvalteren i Rogaland datert 30. juni 2023
 

6. september 2021

Laks 2029 Frode Aaase.jpg

Årets største laks i Frafjord ble tatt på spinner 5. juni i sone 1 av Elias Aase. Vekt: 14, 4 kg - en flott junilaks. 

GRATULERER !!

Fiskesesongen 2021 - oppsummering

Årets fiskesesong i Frafjord ble klart dårligere enn fjorårets. Kanskje ikke så lett i skrivende stund å vite årsaken. Svakere innsig av laks ? Mindre vann i elva - særlig første del av sesongen ? Andre forhold ?? Gytefisktellingene senere i høst vil nok avsløre om gytebestanden holder seg på et høyt nivå. 

Her kommer en kort oppsummering av årets fiske i Frafjordelva. Detaljene vil du finne på www.elveguiden.no. Oppsummeringen baserer seg på registreringene i Elveguiden. 

 

 • Samlet fangst: 135 laks med samlet vekt på 661 kg. Av disse ble 3 laks satt ut igjen. 

 • Fangsten fordeler seg slik: 41 laks under 3 kg, 63 laks mellom 3 og 7 kg og 31 laks over 7 kg. Andelen storlaks er mindre i år enn i fjor. 

 • Gjennomsnittsvekt i år ble på 4,8 kg - litt mindre enn i fjor. 

 • Det er registrert fanget 4 oppdrettslaks og 4 pukkellaks.

 • Det er rapportert 21 sjøaure på i alt 25 kg. Dette er mindre enn de to foregående årene. Alle sjøaurene ble satt ut igjen.

 • Det var lite snø i fjellet på seinvinteren, og det ble derfor ikke noen skikkelig vårflom. Utover i sesongen kom det flere småflommer, og da ble også de fleste fiskene tatt. 

 • Ellers viser statistikken til Elveguiden at flue og spinner var de mest effektive fiskeredskapene i år.  

  Vi håper alle hadde en hyggelig fiskeopplevelse i elva i år også. Velkommen tilbake neste år - kanskje det er da du skal få storlaksen på kroken ?

  Takk for i år ! 


27. mai 2021

Velkommen til årets fiskesesong

Få dager igjen til fisket åpner! Værutsiktene er uvanlig gode for neste uke - på en måte gledelig. Men kanskje de med fiskekort første uka heller hadde ønsket seg regn. Det er mindre snø igjen i fjellet enn i fjor. Nå var det en liten flom for 1-2 uker siden, og jeg vil tro at det allerede er gått en del laks på elva.

Uansett - velkommen til laksefiske i Frafjord !

På bildet ser du en stolt Frode Aase med en flott junilaks på 10,5 kg tatt på wobbler i sone 1. 
Laks F Aase 170620 10,5 kg wobbler hann.
Laks Longava.jpg
13. april 2021
RESULTAT FRÅ UNDERSØKINGAR I FRAFJORDELVA HAUSTEN 2020

Gytefiskteljingar

Som tidlegare år gjennomførte NORCE gytefiskteljingar hausten 2020. Det vart telt 475 gytelaks, dvs. litt fleire enn i fjor – men likevel mykje fære enn gjennomsnittet dei siste åra. Resultatet viser likevel at gytebestandsmålet blei nådd. Fordelinga var slik: 138 smålaks, 259 mellomlaks og 75 storlaks. Den geografiske fordelinga var om lag som tidlegare: Det er flest gytefisk ovanom vatnet. Nokre tal: Longava 1 stk, nedanfor Tuptene 20 stk,,Sprongahølen 7, Berghølen 7, Lakshølen 23, Storehølen (Molaug) 24, Øygjagardslonå 73, Molaug bru 35, Hålandslonå 11, Neshøl 31, Fladebrådshøl 17, Svarthøl 11, Brådlandsånå 47. – Det vart også sett 3 oppdrettslaks som alle vart tekne ut med harpun.

Når det gjeld sjøaure, vart det sett til saman 275 fisk fordelt over heile elva. Dette er ein kraftig nedgang i høve til toppåret 2019 men kanskje ikkje så verst likevel med bakgrunn i svært låge tal tidlegare. Fordeling på storleik: < 1kg: 120, 1-2 kg: 121, 2-3 kg: 30 og 3-5 kg: 4 stk. I Kvitlå nedanom bedehuset vart det telt 30 sjøaure og 7 smålaks.

Kontrollfiske etter oppdrettsfisk

Saman med Havforskningsinstituttet gjennomførte SRJF i oktober/november kontrollfiske etter oppdrettslaks. Det vart fanga 49 laks, kor 44 var villalks og 3 oppdrettsfisk (avliva). Alle oppdrettslaksane var gjeldfisk.  Det vart fanga like mange hofiskar som hanfiskar. Det spesielle i år var at ein større del av laksane (24 %) hadde gytt før og skulle no gyte for andre gong. To av laksane skulle opp å gyte for tredje gong. Gunnar Bakke i Havforskningsinstituttet opplyser at det er fleire fleirgongsgytarar i Frafjord enn i mange av dei andre elvane dei har haustfiske i.

 

Skjellprøver

Rådgivende biologer i Bergen har sett på innsende skjellprøver. I alt kom det inn 101 skjellprøver tilsvarande 41 % av fangsten. Dette er litt betre enn i fjor, men ikkje godt nok. Betre informasjon eller andre tiltak bør vurderast for å få inn fleire prøver. Ein skjellprøve kom frå ein oppdrettsfisk, dvs. 100 var villfisk. Bra.
Av dei laksane ein sikkert kunne aldersbestemma var 1 klekt i 2010, 1 i 2011, 3 i 2013, 7 i 2014, 17 i 2015, 23 i 2016 og 6 i 2017. Dette kan tyda på at nær 70 % av fiskane i elva i fjor tilhøyrde årsklasse 2015 og 2016. Dei fleste av desse sto to eller tre år i elva før dei gjekk ut i sjøen som smolt. 'Gamlingen' klekt i 2010 vog 9,7 kg og var svært mager med en k-faktor på berre 0,75.

Storehølen Molaug_foto Erlend Frafjord.j

9. april 2021

KORTSALGET ÅPNER 15. APRIL KL. 1000

En av årets mest spennende dager nærmer seg: Blir det min tur i år ? Får jeg det fiskekortet jeg aller mest ønsker meg ? Kanskje - kanskje ikke. 

Men det burde være nok fiskekort til alle som ønsker å prøve fiskelykken i Frafjord i år også. Som i fjor selges kort i sone 1, 2 og 4 -dvs. Frafjord, Molaug og Håland. Hvis du er usikker på hvor de enkelte sonene er, sjekk på kartet under menypunkt "Soner". 

Fiskekort kjøper du på www.Elveguiden.no

Hålandslonå juni 2011_2.jpg

NYE FISKEFORSKRIFTER

Ingen endringer for Frafjordelva

26.03.2021

 

Miljøverndepartemenet har nå fastsatt nye fiskeregler for fiske etter anadrome fiskeslag i samsvar med direktoratets forslag. Det blir ingen endringer for fiske i Frafjordelva. 

Noen viktige punkter ellers:

 • Kraftig innstramming i sjøfiske etter laks, også langs kysten i Rogaland

 • Begrensninger i fiske utenfor utløpet av lakseelver

 • Ikke lenger fiske etter sjøaure i bl.a. Bjerkreimselva og Håelva. 

Lenker til forskriftene:

Fredningssona for Frafjordelva går tvers over fjorden ca. 1 km utenfor elvemunningen. 

Fiskesesongen 2020 i Frafjord

03-09-2020

Så var det slutt. Nå kan vi pakke ned fiskestanga med god samvittighet. Dragningen mot elva er der ikke lenger. Men det ble en god fiskesesong for mange. I første del av sesongen ble det tatt uvanlig mange storlaks – noe som alle fiskere drømmer om. Noen av oss fikk ikke laks i år. Heldigvis kommer det nye muligheter om ca. 9 måneder !

Her kommer en kort oppsummering av årets fiske i Frafjordelva. Detaljene finner du på www.elveguiden.no.

Oppsummeringen baserer seg på registreringene i Elveguiden. Om fangstrapporteringen er fullstendig, er vi litt usikre på.

På bildet ser vi en flott, nygått laks på 9,8 kg tatt i sone 1 2. juni 2020. Foto: Kent Harald Wathne. 

 

 • Samlet fangst ble 244 laks på til sammen 1314,3 kg. Av disse ble 5 laks satt ut igjen (2 %). Merknad: Fang-og-slipp er ikke tillatt i Frafjordelva.

 • Fordeling av fangsten: 62 smålaks (< 3kg), 98 mellomlaks (3-7 kg) og 84 storlaks  (> 7 kg).

 • Gjennomsnittsvekta var på 5, 4 kg – litt mer enn i fjor. Mange fiskere fikk stor fisk i første halvdel av sesongen.

 • Den største laksen var på 14 kg og ble tatt av Svein Liland 6. juli på Molaug.

 • Vi er ikke kjent med at det er fanget tydelige oppdrettslaks, pukkellaks eller regnbueaure.

 • Det er rapportert fanget 37 sjøaure på til sammen 47,2 kg. Dette er over en halvering av resultatet fra 2019. 35 av sjøaurene ble satt ut igjen.

 • De beste fangstukene var uke 23, 27-28 og 31. Dette faller sammen med god vannføring i elva.  Pga. sein snøsmelting var det for øvrig relativt høy vannføring i hele juni måned.

 • Ellers viser statistikken fra Elveguiden at 105 laks er tatt på flue (gledelig!), 56 på wobbler, 49 på spinner, 38 på spinner og 36 på mark.
   

Fangstresultatet for laks for 2020 er altså klart bedre enn de foregående årene. Mange har merket seg og gledet seg over andelen storlaks i begynnelsen av sesongen. Fangsten av sjøaure er mer enn halvert i forhold til i fjor – en stor skuffelse.

Ved gytefisktellingen høsten 2019 nådde vi ikke helt gytebestandsmålet på 239 kg hunnfisk. Dette var en klar nedgang i forhold til årene før. Det blir svært spennende å se resultatet av årets gytefisktelling senere i høst. I Miljødirektoratets forslag til ny fiskeforskrift for årene 2021 – 2025 er det foreslått ikke å endre på fisketid eller dagskvote for Frafjordelva.

Takk for i år – og velkommen tilbake til Frafjord 1. juni 2021 !

Midtsesongevaluering 2020

17-07-2020

Gytebestandsmålet i Frafjordelva er 239 kg hunnfisk. Midt i sesongen (15. juli) ser det ut til at dette målet blir nådd med svært god margin. Elveeigarlaget ser ikke behov for noen justeringer av fiskereglene. 

Pr. 15. juli var det fanget 128 laks på tilsammen 830 kg med en snittvekt på 6,5 kg. Fordeling på fiskegruppene er 19,6 kg smålaks, 254 kg mellomlaks og 550 kg storlaks. Resultatet er klart bedre enn i fjor. Særlig spennende er det med den høye andelen storlaks. 

Det er fanget 26 sjøaure på tilsammen 38,3  kg. Dette er litt mindre enn i fjor på samme tid.

Det er så langt ikke registrert fangst av pukkellaks eller regnbueaure. Det er bra. 

Nå krysser vi alle fingre og håper på fortsatt bra lakseinnsig og god oppgang i Frafjordelva. 

Mer informasjon finner du på Elveguiden.no.

MYE VANN = MYE LAKS I ELVA ?

29-05-2020

Velkommen til årets Frafjord-fiske!

Etter temperaturstigning den siste uka er nå snøsmeltingen i full gang. En skikkelig vårflom, men noe seinere enn vanlig. - Nå når corona-viruset er på retur ligger det an til å bli en skikkelig fiskesommer slik vi kjenner den.

På bildet til venstre ser vi en lykkelig Elias Aase (14) som 1. juni i fjor fikk denne laksen i Beghølen. Laksen var på 5,4 kg. Flott, blank fisk og en stolt fisker. Foto: Frode Aase. 

Også i år selges det fiskekort på Molaug (sone 2) og Håland (sone 4) i tillegg til Frafjord (sone 1).

Velkomme til Frafjord og lykke til !
NB: Husk å ta skjellprøver av all laks som blir tatt opp. 

Kortsalget åpner 15. april kl. 1000

11-04-2020

Om få dager - dvs. 15. april kl. 10 - starter salget av fiskekort i Frafjordelva.  Sett av dato i kalenderen !
 

Som i fjor selges kort for sone 1, 2 og 4 - dvs. Frafjord, Molaug og Håland. Hvis du er usikker på hvor sonene er, sjekk menypunkt 'Soner'. 

 

Nytt i år er at ​fiskekortene legges ut på Elveguiden.no. 

For å kjøpe kort i elva, må du registrere deg. Det kan være lurt å gjøre det i god tid før kortsalget starter opp. Gjør det med en gang! 

Velkommen til Frafjord - det blir nok storlaks i år ...

.

GOD JUL !

22-12-2019

Vi regner med at de fleste nå har bestemt seg for hvilken laks som skal serveres på julaften. Ja, for det er vel slik at ekte lakseentusiaster tilbyr familien laks julekvelden ? Likeledes er vel røykelaksen også hentet på Janas – eller kansklje du er en av de som røyker sjøl ?

Uansett menyvalg vil grunneierne i Frafjord ønske alle gamle og kommende fiskere en fredelig julehelg – og et godt nytt år.

Pr. dato foreligger det bare foreløpige resultater når det gjelder gytefisktellinger og yngel undersøkelser. Gytefisktellingene for laks viser en klar nedgang i forhold til foregående år. I fjor ble registrert 703 gytelaks, nå i år bare 460 fisk. Dette betyr at oppgangen i år omtrent  tilsvarer gytebestandsmålet. Så vidt vi har forstått er fordelingen av gytelaks i vassdraget omtrent som tidligere med Øygjagardslonå som den klare 'vinner' med 70 laks. Desto mer gledelig er det at gytefisktellingen for sjøaure viser mer enn en tredobling : 135 sjøaurer telt i 2018, i år hele 440 fisk fordelt over hele elva. Kanskje vi kan håpe på en så god rekruttering at fisket etter sjøaure kan åpnes igjen om noen år.

Rådgivende biologer har i høst foretatt yngel- og bunndyrsundersøkelser i Frafjordelva. Resultatene vil ikke foreligge før etter jul. Men det er i alle fall påvist laksunger på alle stasjoner og resultatet ligner på det fra siste undersøkelse i 2017.

Sammen med Havforskningsinstituttet gjennomførte SRJF kontrollfiske etter mulige oppdrettslaks i oktober - november. Det ble fisket opp i alt 34 laks som det ble tatt skjellprøver av. Den største fisken var vel 15 kg ! Ingen av disse laksene hadde synlige tegn på å være oppdrettsfisk. Så får vi vente og se om skjellanalysene viser noe annet. Det ble fisket litt ekstra ned mot utløpet i sjøen for ev. å se om rømt oppdrettsfisk lenger nord på Vestlandet skulle ha funnet veien inn Høgsfjorden. Heldigvis ser det ikke slik ut.

God jul igjen - og velkommen til Frafjord til sommeren !

Fiskesesongen 2019

17-09-2019

En sommer er over - det er også laksefisket i Frafjordelva. Som vanlig er noen vel fornøyd med fangsten, men de fleste av oss har vel allerede nå begynt å se fram til 1. juni neste år. Detaljerte fangstoppgaver finnes på Scanatura. Men her kommer en liten oppsummering av årets fiske. 

 • Samlet fangst ble 198 laks på tilsammen 1044,8 kg. Av disse ble 3 laks satt ut igjen. 

 • Fordeling i fangsgruppene var 40 smålaks, 107 mellomlaks og 51 storlaks. 

 • Gjennomsnittsvekta var på 5,2 kg - ikke så verst !

 • Den største fisken var på 13,4 kg og ble tatt på Molaug 15. august av Arne Myhre. 

 • Det er rapportert inn fangst av 2 oppdrettslaks og muligens 1 pukkellaks. 

 • Det er rapportert fanget 77 sjøaure på i alt 85,8 kg. Dette er en kraftig oppgang fra i fjor da det ble fisket kun 22 sjøaure på tilsammen 23,9 kg. Av årets sjøaurefangst ble 4 avlivet. 

 • Det er rapportert fanget 4 regnbueaure. 

 • Det beste fisket var i ukene 22, 27, 33 og 34 noe som faller sammen med god vannføring i elva. 

Som en ser ble årets fangst betydelig bedre enn i fjor, kanskje tilnærmet det vi kan kalle et normalår i elva. Men også i år ser vi at en nedbørfattig juli ga lite vann i elva og små fangster. 

Så gjenstår det vanlige spørsmålet ved sesongslutt: Hvor mye laks vil det være i elva når det nærmer seg  gyting ? Dette får vi svar på i november !

Til slutt: Takk for i år og vekommen tilbake til neste år! Storlaksen venter .....

Endringer i forskrifter om fiske etter anadrom laksefisk

17-08-2019

Miljødirektoratet foreslo i april i år en del endringer i forskrifter som gjelder fiske etter anadrome arter i sjø og i elv. Endringene ble fastsatt 29. mai. Endringene har foreløpig ingen konsekvenser for fiske i Frafjorden og Frafjordelva. - Denne meldingen er ikke akkurat siste nytt, men vi følger nøye med på eventuelle endringer mht. fiske utenfor elveosen og innenfor fredningssonen.

Elveeigarlagets høringsuttalelse var slik:

"Frafjord elveeigarlag - Høringsuttalelse til endring i forskrift

Merknad til forslag om å fjerne 2. ledd i Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen: Vi har ikke store innvendinger mot at leddet blir fjernet, men forutsetter at bestemmelsene i gjeldene lokale forskrift av 29.04.2004 (Forskrift om fredningssoner og nedsenking av garn i sjø, Rogaland) blir videreført. Det må fortsatt være ulovlig å fiske med not innenfor fredningssonen.
Fra 2007 fram til og med 2017 ble det drevet et betydelig og ulovlig lysfiske etter bl.a. brisling i fredningssonen helt inn mot elvemunningen i Frafjord. Vi har grunn til å mene at laks år om annet var en viktig bifangst i dette fisket. Vi frykter således at dette har gått ut over laksebestanden i elva."

I Miljødirektoratets vedtak går det fram at den aktuelle endringen blir gjort gjeldende fra 1. september 2020.

Les forøvrig dokumentet nedenfor. 

Miljødirektoratet 29052019: Endrede forskrifter for fiske etter androme arter i sjøen og i elv

Midtsesonevaluering 2019

19-07-2019

Gytebestandsmålet i Frafjordelva er 239 kg hunnfisk. Midt i sesongen (15. juli) ser det ut til at dette målet blir nådd med svært god margin. Elveeigarlaget ser ikke behov for noen justeringer av fiskereglene. 

Pr. 15. juli var det tatt 96 laks i elva, herav 4 svidder, 59 mellomlaks og 35 storlaks - tilsammen 603,2 kg. Dette er en klar forbedring fra i fjor og resultatet indikerer en normalsesong. Forventet gytebestand er utregnet til 516 % av gytebestandsmålet. Så langt er det ikke rapportert satt ut igjen laks. Detaljert fangsstatistikk finner du på Scanaturas fangstrapport-sider.

 

Det er også tatt 29 sjøaure i første del av sesongen. Dette er mer enn for hele fjorårssesongen - kanskje sjøaurebestanden er på vei opp ? Samtlige sjøaurer er rapportert satt ut igjen. 

 

Det er ikke fanget pukkellaks - bra ! Men 2 regnbueaure ble tatt i sone 1 den 25. juni.

 

Vannføringen i elva har gått mye ned de siste ukene. Nå kan det se ut som om mer regn er i sikte. Det betyr oppgang av mer laks. 
 

Fiske på Molaug eller Håland - informasjon

03-06-2019

For mange vil fiske på Håland og Molaug være en ny erfaring. Etter en del spørsmål om grenser, stier og parkering har grunneierene laget et lite info-ark om dette. Ta kontakt hvis flere spørsmål !

VELKOMMEN TIL NY FISKESESONG!

29-05-2019

Om få dager er ventetiden slutt: 1. juni kl. 0000 starter årets fiskesesong i Frafjord. Mange gleder seg - og mange er spente på om det blir en sommer med mye regn .. Noen av oss håper kanskje på det - 

De siste dagene har det vært bra med vann i elva, sannsynligvis en del smeltevann også. Det er obsertvert laks i elva i hvert fall opp til fossen. 

På bildet ser vi ivrig Frafjordfisker Terje Vaage med ett av fjorårets høydepunkter: Laks på 9,3 kg tatt i Lakshølen 21. juni. En flott fisk og en stolt fisker !

Som tidligere skrevet om er det i år åpnet for fiske også på Molaug og Håland, sjekk Scanatura. 

Velkommen til fiske i Frafjord !

Kamp mot pukkellaks

23-05-2019

Overvåking av pukkellaks 2019

Fra 2019 inngår pukkellaks i den offisielle fangststatistikken, sammen med laks, sjøørret, sjørøye og regnbueørret.  Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som fanges i 2019, skal avlives.

 

NINA har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å koordinerer arbeidet med å overvåke forekomsten av pukkellaks i Norge og skal også sikre biologisk materiale i form av skjellprøver fra pukkellaksen som blir fanget.  

 

Ved fangst av pukkellaks i sportsfisket

1.   Fangsten av pukkellaks i elver rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye.   Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn.

 

2.    Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking benyttes samme
type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen har små skjell. Skjell-prøvene

av pukkellaksen kan leveres inn via det skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår

i vassdraget eller så kan prøvene sendes direkte til NINA - Norsk institutt for naturforskning v/ Gunnel

Østborg, Postboks 5685 Torgarden 7485 Trondheim.

 

3.    All pukkellaks som fanges, skal avlives straks. 

Mer om pukkellaks

Åpner fiske på Molaug og Håland

12-04-2019

Om få dager - dvs. 15. april kl. 10 - starter salget av fiskekort i Frafjordelva.  Sett av dato i kalenderen !
 

Nytt i år er at det åpnes opp for fiske på Molaug og Håland. Dette er vald som ligger ovenfor (øst for) Molaugvatnet - på nordsiden av elva. Kart med detaljer legges ut senere.

Som i fjor selges også fiskekort på Frafjordgarden - nedenfor Molaugvatnet - på internett.

Alle fiskekort selges via iNatur - se lenke øverst på nettsiden.  Fisketider og fiskeregler er de samme som i fjor. 

Det foregår en diskusjon mellom elveeigarlaget og fylkesmannen om hvorvidt den allmenne tilgangen til laksefiske i Frafjord er god nok. Denne saken er ikke avsluttet. Allmenn tilgang til fiske på Molaug og Håland bidrar til at nye strekk i Frafjordelva blir tilgjengelig for flere. Vi vil komme tilbake til denne saken når det foreligger noe nytt.

Sjøaurebekk er restaurert !

11-12-2018

Mellom Engelskhuset og Frafjordelva går et gammelt bekkeløp som tidligere kun ved storflom har fått tilført vann fra hovedvassdraget. Se kart ! Men nå i høst har elveeigarlaget engasjert Leif Tore Haaland og hans gravemaskin for å lage en åpning inn mot elvas hovedløp. Og lørdag 1. desember ble det gjennomslag. Det er lagt en 40 cm rørledning inn fra elva på et nivå som gjør at det nesten alltid vil renne vann inn i det gamle bekkeløpet. 

Prosjektet er godkjent av NVE og arbeidsbeskrivelse er laget av Uni Research Miljø, Bergen. Prosjektet ble relativt kostbart og kunne realiseres bl.a. med økonomisk støtte fra Gjesdal kommune, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland og Lyse Produksjon AS. 

På grunn av høy vannstand i elva storparten av høsten, kunne ikke gjennomslag gjøres før for 14 dager siden. Det betyr at sjøaure i elva heller ikke kunne ta gytestrekkene i bruk i høst. Ikke desto mindre er det observert minst én stor sjøaure i øverste del av bekken for noen få dager siden.
Veldig kjekt med så rask respons !

Elveeigarlaget håper at denne restaurerte gytebekken vil føre til økt rekruttering av sjøaure i elva, på samme måte som sideløpet  Kvitlå nedenfor Øygjagardslonå (ved bedehuset) nå i mer enn 10 år har vært en godt besøkt sjøaurebekk seinhøstes.

Fiskedagbok 1908 - 1921

03-12-2018

Fra 1908 overtok herrene Simonsen, Falck, Sanstøl og Grønnestad fiskerettene i hele Frafjordelva. I en håndskrevet dagbok finner vi opplysninger om vær og vind, fangst, reisene fra/til Stavanger, hvem som var med som gjestefiskere og mange små detaljer om Engelskhuset som tur- og laksefiskebase. Det fremgår også at engelske fluefiskere leide elva deler av sesongen fra 1908-1914. 

 

"3de juli 1908: kl. ½ 4 Em. fikk Simonsen en Lax på Skjeslug, holdt på 1 ¾ Time . Laksen - den største som erindres i Frafjord veiede 32 lbs, Længde 109 cm, Rundmål 59 cm. Om Aftenen kom Sanstøl, fiskede i Storhøl (småt Vand) en Lax 13 1/2 lbs."

Dagboka har vært tatt vare på av Jakob Moluf og senere sønnen Åsmund Moluf. Da Åsmund døde på forsommeren 2018, dukket dagboka opp blant etterlatte dokumenter.

Last ned fiskedagboka - trykk på bildet !

Til venstre er lagt ut en filmsnutt  fra siste halvdel av 1920-åra som viser flere av personene som omtales i dagboka. Turen går fra Stavanger inn Høgsfjorden til Frafjord - og så bilder fra bl.a. Fossen og Molaugvatnet. Ikke topp kvalitet på opptakene, men likevel kjekt med så gamle levende bilder ! (Hvis du ikke ser video på mobil - prøve pc/mac !).

Please reload

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.
 • Facebook Social Icon

Vannstand i elva

bottom of page